polski čeština deutsch english русский

DOLOŽKA GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
(dodavatelů, odběratelů, klientů)

BIMARO SP. Z O.O.  se sídlem v Cieszynie na ul. Bobrecka 27, zapsaná do Celostátního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Bielsku-Białej, VIII. Hospodářský odbor CSR [KRS], číslo KRS: 0000178356, DIČ: 5482393353, IČ: 072883220, jako Správce osobních údajů vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společností a o rozsahu práv osoby, jíž se údaje týkají, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů.

BIMARO Sp. z o.o. nejmenovala inspektora ochrany osobních údajů.

Správce můžete kontaktovat písemně na e-mailové adrese: rodo@bimaro.pl nebo na adrese sídla firmy:

43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 27

BIMARO Sp. z o.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, tj. zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) a také zákona ze dne 10.05.2018 o ochraně osobních údajů.

 

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány pro účely spojené s podnikatelskou činností provozovanou Správcem a obchodní spoluprací, tj. navazováním a realizací obchodních transakcí, vymáháním práv a plněním povinností souvisejících s uzavřením, průběhem a ukončením právního vztahu společnosti BIMARO Sp. z o.o. se subjektem osobních údajů.

 

 

Právní základ zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) b) c) a f) GDPR je:

  • dobrovolný souhlas udělený při kontaktování nás,
  • smlouva mezi Správcem osobních údajů a fyzickou osobou, jíž se údaje týkají,
  • splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
  • oprávněný zájem realizovaný společností BIMARO Sp. z o.o.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, se kterými spolupracuje Správce, pouze pro účely splnění povinností spojených s uzavřením, průběhem a ukončením právního vztahu společnosti BIMARO Sp. z o.o. se subjektem osobních údajů, tj.: daňovým kancelářím, dodavatelům informačních systémů, dopravním firmám provádějícím pro vás služby, bankám v rámci realizace plateb, správním orgánům za účelem splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, jako jsou finanční úřad, ministerstvo financí atp.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány maximálně po dobu, která je nezbytná k realizaci oprávněných zájmů společnosti, tj. pro účely splnění všech povinností vyplývajících ze smlouvy, včetně stanovených v právních předpisech, a uplatňování nároků nebo ochrany vašich osobních údajů.

Subjekt osobních údajů má právo:

  • na bezplatný přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
  • na získání kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • na opravu osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou aktuální;
  • na odstranění osobních údajů zpracovávaných společností BIMARO Sp. z o.o., pokud již neexistuje základ a účel zpracování, nebo osoba, jíž se údaje týkají, odvolá souhlas nebo vnese námitku proti zpracování osobních údajů nebo když osobní údaje byly zpracovány s porušením právních předpisů;
  • na omezení zpracování osobních údajů nebo možnost přenášení údajů;
  • na podání stížnosti týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

BIMARO Sp. z o.o. nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím a nepoužívá prostředky pro automatizované rozhodování, včetně profilování.

Chceme vám oznámit, že získané osobní údaje chráníme proti neoprávněnému přístupu třetích osob. K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a pouze v nezbytném rozsahu, zase přístup k systémům zajišťuje jedinečný identifikátor zabezpečený přístupovým heslem.