Klauzula RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH
(dostawców, odbiorców, klientów)

BIMARO SP. Z O.O.  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000178356, NIP:5482393353, REGON:072883220 jako Administrator danych osobowych niniejszym informuje Panią/Pana o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółkę oraz o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

BIMARO Sp z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres e-mail: rodo@bimaro.pl lub na adres siedziby firmy:

43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 27

BIMARO Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, tj. w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO„), jak również Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzanych danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i współpracą biznesową tj. nawiązaniem i realizacją transakcji handlowych, egzekwowaniem praw i wykonywaniem obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego spółki BIMARO Sp. z o.o. z  podmiotem  danych osobowych.

 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) b) c ) i f) RODO jest:

  • dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kontakt z nami,
  • umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą fizyczną której dane dotyczą
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorzeprawnie
  • uzasadniony interes realizowany przez BIMARO Sp. z o.o.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tylko w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego spółki BIMARO Sp. z o.o. z  podmiotem  danych osobowych, tj.: kancelarii podatkowej, dostawcom systemów informatycznych, firmom transportowym realizującym usługi na Państwa rzecz, bankom w zakresie realizacji płatności, instytucjom państwowym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takim jak Urząd Skarbowy,  Ministerstwo Finansów, itp.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. w celu wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń lub ochrony Państwa danych osobowych.

Podmiot danych osobowych ma prawo do:

  • żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
  • kopii przetwarzanych danych osobowych;
  • wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne;
  • żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez BIMARO Sp. z o.o. gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych
  • wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

BIMARO Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pragniemy poinformować, że Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do  danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator  zabezpieczony hasłem dostępu.